Yazılımlar » Mobex Veri Toplama

Üretimden Veri Toplama

Üretim işletmelerinde anlık ve sağlıklı Üretim bilgisini sağlamak maksadıyla geliştirilen Mobex Otomasyon, yazılım ve donanım (PC, Barkod/RFID okuyucu ve veri toplama cihazları) bileşenlerinden oluşur. BT Otomasyon üretim işletmelerinde Verimlilik, Kalite, Makine Duruşları ve OEE metriklerini hesaplayıp raporlayan, planlama ile üretim arasında köprü kuran komple bir çözümdür. Aynı zamanda üretim yönetimini ve planlamayı kolaylaştıran, verimsizlik yaratan noktalar için bilinç düzeyini artıran etkin bir yönetim aracıdır.

Mobex Otomasyon ile aşağıdaki metrikler takip edilebilir:

 • Realizasyon (üretim gerçekleşme oranı)
 • Verimlilik (İşgücü, operatör, parça verimlilikleri)
 • OEE (Performans, Çalışabilirlik, Kalite ve Toplam OEE metrikleri)
 • FTQ/FGA ve Hata Dağılımları
 • Makine duruş ve çalışma zamanları
 • Duruş tiplerinin süreleri ve dağılımları
 • Makine setup zamanları ve adetleri
 • Hat veya makinelerde üretilen ürün bilgisi
 • Üretim iş emirlerinin tamamlanma oranı

Sahadan Veri Toplama

 • Kent envanteri (Kentin Fiziksel ve Sosyo-Ekonomik Yapılanmasına İlişkin Değerlendirme Önraporu) oluşturulması. 
 • Veri tabanı tasarımları, sistem analizleri, gereksinimlerin saptanması, 
 • Mevcut muhasebe sistemleri ile entegrasyon, danışmanlık hizmetleri, 
 • Komple, yazılım ve donanım sağlanması, network sistemleri kurulumu, 
 • Tapu Bilgi sistemi oluşturulmasıyla, harita üzerinden tapu sicilindeki mülkiyet ve kadastro bilgilerinin kolaylıkla kullanımın sağlanması. 
 • Araziden toplanan bilgilerin grafik ya da sözel veri olarak istenilen formatta dijital ortama aktarılması. Arşiv dokümantasyon sistemi ile kolay ve hızlı bir şekilde bulabilmesi ve paylaşımının sağlanması.
 • Sahadan adres, nüfus, bina(yapı niteliği, kat adedi, yapı durumu, yapı cinsi, hanehalkı bilgileri... vb) verilerinin ve sosyo ekonomik verilerin toplanması ve kent bilgi sistemine entegre edilmesi. Sistemin çalışır duruma getirilmesi, gerektiğinde işletilmesi. 
 • GPS veri toplama sistemleri ile coğrafik detaylara ait konum ve öznitelik bilgilerinin toplanıp, GIS ortamına veri kaybı olmadan aktarılması. 
 • Sahada numaralama çalışmasının yapılması, kapı numaraları ve sokak tabelalarının gereksinim listesinin hazırlanması, numarataj sonrası veri girişi ve UAVT(Ulusal Adres Veri Tabanı) sistemine veri aktarımı çalışmalarının yapılması. 
 • Numarataj sonucunda elde edilen verilere dayanan bina kullanım türleri, kat sayıları, kaliteleri gibi istatistiksel verilerin hazırlanması. 
 • Adres Bilgi Sistemi Kurulmasında Numarataj sisteminin eksikliklerinin giderilmesi, Veritabanının dizayn edilmesi ve standart adres formatının belirlenmesi, Arazi çalışmaları ile toplanan bilgilerle veritabanı oluşturulması, Veri tabanlarının birbiri ile ilişkilendirilmesi ile sistemin çalıştırılması. Sistem üzerinden adresle ilgili sorgulama ve analizlerin yapılabilir duruma getirilmesi. 
 • Anket çalışması yapılarak bölgede yaşayanların bilgileri, ihtiyaçları, istek ve sorunları, öneri çözümleri gibi verilerin elde edilmesi. 
« Geri

Şu içeriklere de göz atabilirsiniz